Konference

Lepší škola v každém místě 2019

Jak může zřizovatel podpořit svoji školu?

Mezi dobrou a špatnou školou není rozdíl v nákladech, ale je dramatický ve výsledcích. Co potřebují školy, aby se staly dobrými a ještě lepšími? A jak jim v tom mohou pomáhat jejich zřizovatelé?

Smyslem konference Lepší škola v každém místě je pomoci zřizovatelům, tedy zástupcům měst, obcí a městských částí, dobře spravovat školy v jejich území. Chceme se společně zamýšlet nad vhodnou rolí zřizovatele, ukázat příklady dobré praxe z různých regionů ČR i ze zahraničí a představit osvědčené podpůrné metody pro školy a učitele.

Zveme všechny starosty, místostarosty, radní, vedoucí školských odborů i zástupce MAP. Přijďte načerpat inspiraci, dobít baterky a navázat cenné kontakty.

Kdy?

21. října 2019
9:00 - 16:30

Kde?

Velký sál Nové radnice Magistrátu hl. m. Prahy (Mariánské nám. 2)

Za kolik?

Konferenční poplatek je 1 390 Kč (vč. DPH)

Co nejcennějšího si z konference odvezli účastníci v loňském roce?

 • Přehled, jak uvažují a co dělají jinde, kontakty na inspirativní osobnosti a organizace, seznámení se s řadou pozoruhodných projektů. Konkrétně mě zaujal způsob, jak motivovat školy k žádoucím změnám a jak využívat škol pro budování obce jako komunity.

   

 • Ráda bych prohloubila komunikaci mezi školou a zřizovatelem, líbila se mi myšlenka „hýčkej si svého ředitele“.

   

 • Odvezla jsem si inspiraci, vědomí, že změna možná je, a představu o tom, kolik práce ještě máme před sebou…

   

 • Radost z toho, že to jde a že v tom nejsme sami, že můžeme přejímat příklady dobré praxe z míst, kde už jsou dál.

   

 • Cenné kontakty, dobré praxe kolegů z jiných měst a obcí. Díky této konferenci jsem dostala celou řadu vynikajících nápadů pro využití v naší městské části.

Řečníci

Pavel je absolventem Vysoké školy ekonomické. V letech 1986–1990 pracoval v Ekonomickém ústavu ČSAV, 1990–1991 jako hlavní poradce ministra pro ekonomickou politiku. V 90. letech zastával pozici viceguvernéra a výkonného guvernéra České národní banky. Byl odpovědný za přípravu a realizaci rozdělení československé měny a zavedení české koruny. V letech 1994–1997 působil jako expert Mezinárodního měnového fondu a podílel se na zavedení národních měn v řadě východoevropských zemí. V 90. letech působil jako prezident České společnosti ekonomické. V roce 2000 začal pracovat pro Českou spořitelnu jako hlavní ekonom, v roce 2004 byl zvolen členem představenstva a od 1. ledna 2011 vykonával pět let funkci generálního ředitele a předsedy představenstva. Třikrát – v r. 2011, 2012 a 2013 – byl vyhlášen Bankéřem roku.

Je zakladatelem a předsedou správní rady 6D, která firmám poskytuje strategické a transformační poradenství, projekty a školení.

Je také prezidentem festivalu Smetanova Litomyšl, členem správních rad VŠE, Masarykovy Univerzity, Univerzity Palackého v Olomouci, Nadace Leoše Janáčka, Bohemian Heritage Fund, Česko-izraelské smíšené obchodní komory a dozorčích rad Dobrého anděla a Aspen Institute Central Europe.

PŘEDNÁŠKA: Mind the gap!

Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA je absolventem Pedagogické fakulty a Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kde vystudoval učitelství pro základní a střední školy. Je celoživotním pedagogem, působil jako středoškolský učitel a později ředitel gymnázia. 

Vedle své pedagogické a pedagogicko-manažerské praxe zastával také různé pozice v rámci řízení vzdělávání a vzdělávací soustavy na regionální, celostátní i evropské úrovni. Působil jako člen výboru pro vzdělávání a kulturu Evropského parlamentu, pracoval jako náměstek ústřední školní inspektorky, následně jako zástupce vrchní ředitelky sekce evropských fondů a ředitel odboru vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V roce 2013 byl jmenován do funkce ústředního školního inspektora. Zkušenosti má také se zřizovatelskými kompetencemi a s řízením školství na úrovni územně samosprávných celků. Je zástupcem České republiky v Centru pro výzkum a inovace ve vzdělávání OECD (CERI), v řídicích radách mezinárodních šetření PISA a TALIS, ve Valném shromáždění Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) a také ve Valném shromáždění Stálé mezinárodní konference inspektorátů. Pedagogicky spolupracuje s akademickými institucemi.

PŘEDNÁŠKA:

Kvalitní škola a kvalitní vzdělání – náš společný cíl

Susanna je uznávanou a zkušenou finskou učitelkou, ředitelkou a konzultantkou. Má více než 20 let zkušeností s vedením a řízením ve finském státním školství. Byla také členkou Rady pro vzdělávání města Tampere a v současnosti je členkou správní rady  International School of Prague.

Susanna je odbornicí na výzkum a rozvoj nových vzdělávacích modelů v pedagogice, v organizaci práce ve škole i v dalších aspektech rozvoje školy. Na seminářích se s učiteli i řediteli pravidelně věnuje tématům jako jevově orientované vzdělávání,  týmová spolupráce, tandemová výuka či leadership. Její inovace byly úspěšně přijaty ve finském státním školství a jsou jedním z pilířů jeho současného fungování. Osobně Sussanu nejvíce přitahují témata vzdělávání, sdíleného a týmového vedení, prostředí pro učení a rozvoje lidí. 

PŘEDNÁŠKA: Jak spolupracovat na rozvoji vzdělávání

Po vystudování oboru Regionální rozvoj a správa na MU v Brně se kontinuálně věnuje regionálnímu rozvoji –  tvorbě strategií a jejich veřejným projednáváním. Má mnohaleté zkušenosti s projektovým řízením a zaměřuje se na rozvoj spolupráce různých sektorů – veřejného, soukromého, neziskového. 

Od roku 2003 se věnuje venkovskému prostoru tedy oblasti hospodářsky slabé s kombinací různých problémů – příhraničí, sociálně vyloučené lokality apod. 

V roce 2006 založila místní akční skupinu MAS Horní Pomoraví o. p. s., která je jednou z nejaktivnějších MAS v ČR a v současné chvíli zaměstnává už 16 lidí.

V posledních 4 letech pak spolupracuje především se školami v regionu Zábřežska a Šumperska na Severní Moravě v podhůří Jeseníků. Aktivity MAP vzdělávání ORP Zábřeh jsou v posledním roce prezentovány při různých příležitostech, jako příklad efektivní podpory škol v jejich rozvoji. Jednou z nejviditelnějších aktivit je systém sdílení rodilého mluvčího – jazykového lektora ve školách.

PŘEDNÁŠKA:

Regionální podpora vzdělávání prostřednictvím MAP

Pochází z jihoamerické Venezuely, jeho rodnou řečí je tudíž španělština, ale plynně ovládá i angličtinu a němčinu. V Česku žije od podzimu 2016 se svou českou manželkou a třemi dětmi. Má vystudované dvě vysoké školy, dlouho pracoval v podnikatelském sektoru, mmj. v Německu. Práce pro MAS pro něj tedy byla velkou životní změnou, za kterou je ale vděčný.

Funguje jako sdílený školní asistent pro výuku cizích jazyků – putuje mezi školami v regionu a učí (většinou angličtinu) žáky, pedagogy, ale třeba i kuchařky a uklízečky. Školy si jej rezervují vždy na nějaké období (1-4 týdny) v rámci školního roku, kdy se aktivně zapojuje nejen do výuky jazyků, ale i např. biologie, vlastivědy, tělocviku či výtvarky. Snaží se především odbourat u dětí ostych z komunikace a zároveň přispívá k multikulturní výchově, jeho velkým tématem je integrace.

Cameronovým heslem je “Don’t be afraid to make mistakes”, prostě nebát se dělat chyby. Chyby nás posouvají, chybami se učíme.

PŘEDNÁŠKA:

Regionální podpora vzdělávání prostřednictvím MAP

Celý svůj profesní život se věnuje prozkoumávání pedagogických témat. Zprvu vyučovala na 1. stupni ZŠ, dále působila na ZŠ a MŠ v Bernarticích u Trutnova jako ředitelka PO, na ZŠ TGM v Náchodě jako zástupkyně ředitele. V průběhu ředitelské praxe započala svou lektorskou dráhu, lektorsky vedla programy pro koordinátory ŠVP, připravovala a realizovala projekty OPVK, rozšířila si své lektorské portfolio o mentorské dovednosti.

V současnosti působí jako koordinátorka projektových aktivit v JOB – spolku pro inovace a jako garant, lektor a mentor v projektu „Otevíráme dveře reflektovaným praxím“ na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

WORKSHOP: Učíme se, jak budovat kulturu školy společně

Působil v základním školství jako učitel a ředitel. Podílel se na vzniku a realizaci dlouhodobých vzdělávacích projektů pro celé pedagogické týmy a na vytváření metodik a e-learningových kurzů pro učitele prvního i druhého stupně ZŠ.

V současné době pracuje jako lektor, mentor a ředitel Sekce vzdělávání ve školství JOB – spolek pro inovace, dále jako konzultant, lektor a člen realizačního týmu projektu Učitel naživo nadace Depositum Bonum, a také jako garant a vedoucí mentorského týmu v projektu “Otevíráme dveře reflektovaným praxím” na Univerzitě Hradec Králové.

Dlouhodobě se věnuje tématům zavádění inovací do vzdělávání – metody aktivního učení, čtenářství a tvůrčí psaní, formativní hodnocení, plánování výuky, projektové vyučování, reflexe pedagogické práce, podpora celých pedagogických týmů a jejich rozvoj, podpora rozvoje studentských praxí apod.

WORKSHOP: Učíme se, jak budovat kulturu školy společně

Absolvent Pedagogické fakulty UK Praha a Centra školského managementu tamtéž. 18 let strávil ve školství v první linii, má za sebou dlouholetou ředitelskou zkušenost z veřejné základní školy a ze soukromého gymnázia. Od roku 2003 působí paralelně jako lektor vzdělávání učitelů a ředitelů, jeho kurzy prošlo přes 1500 nejrůznějších pracovníků ve školství.

Tematicky se věnuje vzdělávací politice, spolupráci se zřizovateli a komunikaci rodiny a školy. Je programovým ředitelem EDUinu a odborným garantem Klubu zřizovatelů.

WORKSHOP:

Sdílené regionální kapacity jako nástroj podpory ředitelů

Působí jako průvodkyně studentů učitelství a je odbornou garantkou učitelské přípravy v programu Učitel naživo. Má dvacet pět let učitelské praxe na všech typech škol – od základní, přes střední až po vysokou. Na PdF Masarykovy univerzity v Brně realizovala rozsáhlou inovaci učitelských praxí. Je autorkou výzkumné monografie Já jako učitel – profesní sebepojetí studenta učitelství. 

WORKSHOP:

Párová výuka – důležitý krok na cestě k proměně českých škol?

Působí jako průvodce studentů učitelství v programu Učitel naživo. Učitelské vzdělání i praxi jako učitel cizích jazyků získal nejen v České republice, ale i v zahraničí, především ve Velké Británii. Působil jako ředitel Pražského humanitního gymnázia. Kromě svého působení v UNŽ učí také anglický jazyk na Nerudově gymnáziu v Praze. 

WORKSHOP:

Párová výuka – důležitý krok na cestě k proměně českých škol?

Karel Derfl se přes 20 let snaží vést a rozvíjet menší vesnickou školu, dlouhodobě spolupracuje s řediteli některých dalších škol, kteří stejně jako on usilují o zavádění smysluplných změn a inovací ve školství. Je předsedou sdružení „Trvalá obnova školy“, které podporuje aktivní ředitele i učitele a pomáhá jim, aby se necítili ve svém snažení osamoceni. V rámci tohoto networku realizoval projekt Kruh spolupracujících škol v duchu motta: „Každý, koho v životě potkám, mě v něčem předčí. Právě to se od něj chci naučit.“ Získal řadu zkušenosti i jako místostarosta.

WORKSHOP: Co ředitelům (ne)pomáhá – zkušenosti z TOŠ

Ohlasy

Co si odvezli účastníci konference Města vzdělávání 2017 “Jak mohou zřizovatelé zvyšovat kvalitu vzdělávání“?

 • Objevil jsem společný svět lidí, kteří řeší to samé a jsou dále než my. Ukázání cesty, že to jde.
 • Sdílení, že i jiná města trápí to samé. Návody, nápady a potěšení, že v tom nejsme sami. Vím, že se mám kam obrátit, když bude potřeba hledat inspiraci či radu.
 • Hlavně postřehy k výběru ředitele a víru „že to jde“.
 • Konference obsahově pestrá, smysluplná, přínosná. Spolupráce ve skupinách při přednáškách vítaná, srozumitelná a dobře organizovaná.
 • Reflexi současného stavu, inspiraci z dobrých praxí, trošku nadhledu na naši situaci.
 • Jakým způsobem nastavit komunikaci s vedením školy, na co se prioritně zaměřit.

Program

8:30 – 9:00 registrace

9:00 – 10:15 první blok přednášek

Čerstvé průzkumy nám opakovaně potvrzují, které dovednosti nejvíce přispívají ke spokojenosti, sebeuplatnění a úspěchu člověka jednadvacátého století. Naše zkušenost varuje, že jen 1015 % škol u dětí cílevědomě rozvíjí tyto dovednosti. Úspěšné firmy dohánějí tento handicap trvalými rozvojovými programy a přesto, že mají slibné výsledky, je to velmi nesnadné úsilí: řada klíčových dovedností se rozvíjí daleko lépe v raném věku a odnaučovat špatné návyky a přístupy je velmi svízelné.

Prezentace  poukáže na měnící se roli České školní inspekce jako externího hodnotitele škol  a stále významnější roli zřizovatele jako podporovatele kvality vzdělávání. Budou prezentována zjištění České školní inspekce týkající se zejména oblasti řízení škol  s využitím modelu Kvalitní škola. Prezentace ukáže na možnosti spolupráce ČŠI, zřizovatele a školy při samotném výkonu inspekční činnosti ve škole i na možnosti zřizovatele,  jak dopad realizované inspekční činnosti udržet a zefektivnit. Dotkneme se též otázky, zda má smysl se zabývat tím, jak se ve školách ředitelé, učitelé i žáci cítí. V závěru prezentace budou shrnuta konkrétní doporučení, jak mohou zřizovatelé zvyšování kvality svých škol napomoci.

10:15 – 10:45 přestávka, občerstvení

10:45 – 12:15 druhý blok přednášek

Rozvoj vzdělávání ve Finsku stojí na podpoře vzdělavatelů a péči o kvalitu. Tu se daří zvyšovat jen díky dlouhodobé partnerské spolupráci zřizovatelů se školami, řediteli a učiteli. Co taková spolupráce znamená pro jednotlivé radnice a školy? Jaká je role zřizovatelů v hodnocení kvality v prostředí, kde neexistuje školní inspekce ani jednotné testování?

Příspěvek o tom, jak lze i v obtížných podmínkách poskytovat vzdělání na vysoké úrovni. Jaké příležitosti může přinést Místní akční plán, proč je důležitá spolupráce, otevřenost a důvěra. Z široké palety možností podpory škol a regionu, které MŠMT prostřednictvím MAP nabízí, ukážeme, co se nejvíce osvědčilo u nás – odpora místně zakotveného učení, výuka Hejného matematiky, legorobotika od nejužšího věku, badatelská výuka, putovní kufříky s tematickou literaturou, kulaté stoly s odborníky, přednášky pro rodiče či pravidelná setkávání ředitelů škol pod názvem Ředitelská akademie. Detailněji a naživo si představíme systém sdílení zahraničního jazykového lektora.

12:15 – 13:30 oběd a přesun do PKC

13:30 – 14:30 první blok workshopů

Z role externích pedagogických konzultantů představíme přístupy, způsoby a strategie, které vedou k proměně kultury školy, eliminují rizika spojená se zaváděním inovací do výuky a staví na silných stránkách všech zúčastněných.

Budeme prozkoumávat jeden ze způsobů komplexního přístupu k rozvoji školního týmu, který vytváří příležitosti pro efektivní přenos těch nejlepších pedagogických postupů a zvyšuje motivaci jednotlivých členů týmu ke spolupodílení se na rozvoji školy. Společně budeme hledat příležitosti pro spolupráci a společné učení zástupců zřizovatelů a školy.

Rozvoj vzdělávání ve Finsku stojí na podpoře vzdělavatelů a péči o kvalitu. Tu se daří zvyšovat jen díky dlouhodobé partnerské spolupráci zřizovatelů se školami, řediteli a učiteli. Co taková spolupráce znamená pro jednotlivé radnice a školy? Jaká je role zřizovatelů v hodnocení kvality v prostředí, kde neexistuje školní inspekce ani jednotné testování?

Že je ředitel zavalený byrokracií, která ho odvádí od řízení pedagogického procesu, se nemusíme navzájem asi přesvědčovat. Mnohem důležitější bude hledat účinné cesty, jak mu v tom pomoci a takzvaně ho „odbřemenit“.

Formou workshopu zmapujeme nejdůležitější oblasti agendy a následně budeme v diskuzi za použití příkladů dobré praxe hledat, co s tím a jak můžeme spojenými silami a prostředky nejen šetřit síly, ale i finance.

14:30 – 15:00 přestávka, přesun mezi workshopy

15:00 – 16:00 druhý blok workshopů

Chceme-li vykročit na cestu k proměně našich škol, je třeba zamýšlet se – mimo jiné – nad tím, jak motivovat učitele k prohlubování vzájemné spolupráce, jak podpořit budování otevřené učící se komunity ve školách.

Pojďme proto společně hledat odpovědi na otázky: Co je a co není párová výuka? Jakým způsobem je párová výuka využívána v zahraničí? V čem spočívají výhody párové výuky? Jaká jsou její rizika? Jaký dopad na učení dětí, profesní rozvoj učitele i klima školy může párová výuka mít? Jaké nároky klade párová výuka na učitele a na vedení školy? Jaké zkušenosti mají s párovou výukou studenti a učitelé zapojení v programu Učitel naživo?

Kontakt

Barbora Vobořilová
barbora.voborilova@eduin.cz
+420 777 633 796

Pořádá

ve spolupráci s