Klub

zřizovatelů

Komu je Klub zřizovatelů (dále Klub) určen:

 • Všem zřizovatelům škol z řad obcí, krajů ale i neveřejným zřizovatelům, jako jsou soukromí majitelé škol, firmy, neziskové organizace či církve.
 • Realizátorům MAPů a všem, co řeší změnu vzdělávání.

Kdo jsou vhodní potenciální členové:

 • Věří, že vzdělávání je nástroj změny, která nám pomůže připravit se pro změny ve 21. století.
 • Považují školy za důležitý nástroj stmelení společnosti.
 • Sami sebe vnímají jako aktéry změn a chtějí již v současných podmínkách usilovat o co nejvyšší kvalitu vzdělávání.

Co Klub zřizovatelů přináší:

 • Prostor pro vzdělávání zřizovatelů škol a posilování odborného a kvalifikovaného vhledu.
 • Seznamování s moderními trendy ve vzdělávání.
 • Získávání příkladů dobré praxe a informace od nejzkušenějších z terénu.
 • Síťování zřizovatelů a realizátorů MAPů, kteří mají stejný zájem a řeší či řešili obdobné problémy.
 • Připravenost na současné výzvy, jakou jsou rekonkurzy, tvorba vzdělávacích strategií apod.

Členský poplatek Klubu

 • 9 000 Kč – obce a nečíslované městské části HMP.
 • 15 000 Kč – bývalá okresní města, ORP a správní obvody HMP 16–22.
 • 20 000 Kč – krajská a statutární města, správní obvody HMP 1–15.

Co za členský poplatek získáte

EDUkonference pro zřizovatele a koordinátory MAPů

Výroční konference zaměřená na potřeby zřizovatelů škol.
Cena pro nečleny: 1 000 Kč/osoba.
Co nabízíme konkrétně: Účast na konferenci pro dvě osoby zdarma.

EDUakademie a networking

Půjde o námi organizované setkání na téma vzdělávání.
Frekvence: 2x za rok, zdarma v ceně 1 500 Kč/osoba.
Co nabízíme konkrétně: Celodenní setkání – seminář s vybraným lektorem na téma vzdělávání z pohledu zřizovatele. Vedle toho půjde o moderovanou diskuzní skupinu k aktuálním problémům vzdělávací politiky a školství. Jedním z hlavních cílů setkání bude networking – vzájemné poznávání, propojování a sdílení praktických zkušeností

EDUkonzultace

Odborné konzultace v oblasti vzdělávání zdarma v rozsahu:
3 hodiny – obce a nečíslované městské části HMP
8 hodin – bývalá okresní města, ORP a správní obvody HMP 16–22.
15 hodin – krajská a statutární města, správní obvody HMP 1–15.
Každá další hodina za sníženou 800 Kč/hod. + cestovné; cena pro nečleny: 1 200 Kč/hod. + cestovné.

Co nabízíme konkrétně: Kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání, propojení s dalšími městy s podobnými východisky, expertní posudky a návrhy řešení (např. návrh na systém hodnocení ředitelů, analýzu potřeb různých cílových skupin nebo třeba návrh na zapojení místních firem do oblasti vzdělávání). Je možné i využití tzv. solution journalism (žurnalistika zaměřená na řešení) s dosahem na širokou i odbornou veřejnost. Může jít ale i o horkou linku pro případ problémů typu konfliktu s rodiči.
Konzultace jsou ryze individuální a na míru vždy podle potřeby konkrétního klienta.

Pomoc s výběrem ředitele

Kvalifikovaná asistence při výběru ředitele do institucí formálního i neformálního vzdělávání. Vytipováni osobnosti ředitele na základě vize vzdělávání, lídrovských kompetencí a potenciálu školu rozvíjet.
Nabídka pouze pro členy Klubu: 10 000 Kč / konkurz (expertní kapacita je omezena – nelze nárokovat; není nabízeno mimo Klubu).
Co nabízíme: Úvodní konzultace, pomoc s propagací konkurzu, analýzu uchazečů podle CV a navržené koncepce rozvoje školy (s určením slabých a silných stránek koncepce), doporučené otázky pro komisi, účast kvalifikovaného zástupce v konkurzní komisi.

EDUpoint

Ve vašem místě vám pomůžeme zorganizovat setkání nad aktuálními tématy z oblasti vzdělávání a výchovy pro odbornou i širší veřejnost, která přinesou inspiraci i příklady dobré praxe. Komunita lidí, kteří mají zájem o vzdělávání, se kterou se dá následně pracovat.
Cena pro členy Klubu: 10 000 Kč/setkání, poskytnutí licence v ceně 8 000 Kč zdarma.
Co nabízíme konkrétně: Know-how k provozování, návrhy na témata setkání, databázi vhodných lektorů a vystupujících, PR podporu, začlenění do sítě EDUpointů po celé republice.

Kontakt pro další jednání:
Michal Kaderka
Email: michal.kaderka@eduin.cz
Tel.: 777 879 481
www.mestavzdelavani.cz