Klub

zřizovatelů

Odborná podpora a budování společenství pro obce a města, které vidí vzdělávání jako klíčový prvek rozvoje svěřeného území.

Proč se obcím a městům vyplatí věnovat vzdělávání pozornost:

 • Vzdělávání patří ke klíčovým službám, které stát skrze samosprávy poskytuje  svým občanům.
 • Kvalitně definovaná role vzdělávacích institucí vede k efektivnějšímu využití personálních i materiálních kapacit a tudíž i veřejných financí.
 • Vzdělávání zaměřené na dovednosti důležité pro život vede k rozvíjení samostatnosti a podnikavost mladých lidí.
 • Mladí lidé se více zapojí do života v obci či městě, a posílí se tím jejich lokální patriotismus.
 • Posílí se důvěra v to, že život v obci má perspektivu; dobré vzdělávací příležitosti pro děti zvrátí trend odlivu mladých lidí a posílí jejich motivaci se po studiích vracet domů.
 • Díky dobré spádové škole zanikne důvod pro účelové přehlašování trvalého bydliště ve snaze zajistit dětem vzdělání jinde; aktivní rodiče budou méně usilovat o založení vlastní školy či domácí vzdělávání.

Co Klub zřizovatelů přináší:

 • Přednostní pomoc od organizace, která se dlouhodobě zabývá vzdělávací politikou a mapuje aktivity na tomto poli v ČR i v zahraničí.
 • Propojení s ostatními obcemi a městy, které přistupují ke vzdělávání aktivně.
 • Příklady dobré praxe i zkušenosti se slepými uličkami.
 • Tipy k pedagogickému vedení škol, které dnes fungují do značné míry autonomně a mohou se spolehnout na velmi omezenou centrální vzdělávací politiku státu.
 • Konzultační místo pro vaše nápady a návrhy včetně vyhledání partnera, který již řešil podobnou situaci.

Cena balíčku služeb Klub zřizovatelů pro rok 2020:

 • Obce, nečíslované městské části HMP a další subjekty: 3.630,- Kč
 • Bývalá okresní města a ORP, MČ HMP 1–22, MO statutárních měst: 4.840,- Kč
 • Krajská a statutární města: 6.050,- Kč

Uvedené ceny jsou vždy za kalendářní rok, včetně 21% DPH.

Služby zahrnuté v balíčku Klub zřizovatelů

 

EDUinfo servis

Elektronický čtvrtletník, který reflektuje potřeby zřizovatelů.

Důležité informace z oblasti vzdělávací politiky, trendů školství a řízení vzdělávacího procesu na úrovni samospráv.

 

EDUkonference pro zřizovatele

Výroční konference zaměřená na potřeby zřizovatelů škol.

Co nabízíme konkrétně: Účast na konferenci pro dvě osoby z obce zdarma.

 

Zvýhodněná spolupráce

S rostoucím zájmem zřizovatelů o naši expertní práci se personální kapacity EDUin stávají omezenými. Do budoucna budeme poskytovat své služby přednostně členům Klubu zřizovatelů. Máme zájem o rozvoj dlouhodobé spolupráce s těmi ze zřizovatelů, pro které je kvalitní vzdělávání prioritou.

 

EDUakademie pro zřizovatele

Odborná edukace zástupců samospráv, kteří chtějí znát trendy a vývoj ve vzdělávání.

Cena: 1000,- Kč / osobu za každé setkání (při volné kapacitě se mohou nečlenové Klubu zúčastnit za cenu 1390,- Kč / osobu)

Co nabízíme konkrétně: Zajištění dvou seminářů ročně na témata, která zohlední aktuální potřeby členů: individuální přístup v malé skupince, expertní vstupy a  diskuze mezi účastníky o řešení konkrétních problémů z každodenní praxe zřizovatelů.

 

Pomoc s výběrem ředitele

Kvalifikovaná asistence při výběru ředitele do institucí formálního i neformálního vzdělávání. Vytipováni osobnosti ředitele podle vize vzdělávání, lídrovských kompetencí a potenciálu školu rozvíjet.

Co nabízíme konkrétně:  Konzultace před vyhlášením výběrového řízení, pomoc s propagací konkurzu, analýzu CV uchazečů a jimi navržené koncepce rozvoje školy, doporučené otázky pro komisi, účast kvalifikovaného zástupce v konkurzní komisi.

Více informací ke konkurznímu balíčku zde.

 

EDUkonzultace

Odborné konzultace zaměřené na koncepci rozvoje vzdělávání a komunikaci. Neposkytujeme právní a ekonomické poradenství.

Přednostní právo využít omezené expertní kapacity. Konzultace pro členy jsou za sníženou sazbu 1000,- Kč / hod. (běžná sazba pro rok 2019 je stanovena na 1200,- Kč / hod.)

Co nabízíme konkrétně:

 • kvalifikovaný náhled na vzdělávací politiku, zasadíme vaše kroky do širších souvislostí a dlouhodobější perspektivy
 • pomoc s orientací v problematice a definováním priorit
 • analýzu a připomínkování koncepce rozvoje vzdělávání
 • metodickou podporu při mapování stavu vzdělávání v regionu
 • poradenství při implementaci změn a rozvoji místního vzdělávání
 • expertní posudky a návrhy řešení
 • vyhledání a zprostředkování příkladů dobré praxe odjinud
 • vytipování zajímavých aktivit a příkladů ze vzdělávací oblasti ve vašem místě, které lze s ostatními sdílet

Harmonogram pro rok 2020:

EDUakademie

 • 8. dubna 2020, téma Hodnocení ředitelů
 • první polovina října 2020

Newsletter

 • březen
 • červen
 • září
 • prosinec

Konference

11. listopadu 2020

Bara_Voborilova_kruh_mini

Kontakt pro další jednání:

Bára Vobořilová
E-mail: barbora.voborilova@eduin.cz
Tel.: 777 633 796